ΔΙΚΗΓΟΡΙΚΟ ΓΡΑΦΕΙΟ
ΓΕΩΡΓΙΟΥ Ι.ΓΕΩΡΓΑΚΑ
ΙΠΠΟΚΡΑΤΟΥΣ ΑΡ. 13

ΙΔΙΩΤΙΚΟ ΣΥΜΦΩΝΗΤΙΚΟ ΕΜΜΙΣΘΗΣ ΕΝΤΟΛΗΣ

ΕΝΤΟΛΕΑΣ : ____________________________του _______________ και της

________________, κάτοικος _______________, οδός ________________ αρ.__

κάτοχος του ΑΔΤ ___________________________.

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΕΝΤΟΛΗΣ:


ΑΝΤΙΔΙΚΟΣ:________________________________________________________

ΕΝΕΡΓΕΙΕΣ
_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________


ΣΥΜΦΩΝΗΘΕΙΣΑ ΑΜΟΙΒΗ :

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________


ΠΡΟΒΛΕΠΟΜΕΝΑ ΕΞΟΔΑ :

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________

ΠΡΟΚΑΤΑΒΟΛΗ:

ΚΤΗΡΙΑ ΔΙΚΑΣΤΗΡΙΩΝ